مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

تفاوت سنی مناسب برای ازدواج

تفاوت سنی مناسب برای ازدواج
میانگین ۵ رای از تعداد ۱

تفاوت سنی مناسب برای ازدواج

تفاوت سنی مناسب برای ازدواج را نمیتوان به سادگی تعیین کرد . تفاوت سنی مناسب برای ازدواج را حالت معمول بین سه هفت سال عنوان کرده اند . یا مورد تفاوت سنی مناسب برای ازدواج گفته اند که بهتر است مرد بزرگتر از زن شد . تفاوت سنی مناسب برای ازدواج به عوامل گوناگونی بستگی دارد که سعی می کنیم این مقوله به آن بپردازیم . پیش ازاینکه به تفاوت سنی مناسب برای ازدواج بپردازیم ببینیم سن یعنی چه وانواع آن کدام است ؟ سنی که همه آن آشنا هستند سن سجلی یا تقویمی است . از روزی که انسان متولد میشود سنش به تعداد سال های گذشته از این ریخ محاسبه میشود . سن فیزیولوژیکی سنی است که بدن شما و ترکیب صورت شما نشان میدهد . ممکن است سن تقویمی شما چیزی شد و ترکیب ارگانیک شما سن دیگری را نشان بدهد .

سن هوشی ، سن اجتماعی ، سن ورزشی و سن ورزشی تفاوت سنی مناسب برای ازدواج ثیر دارند . هرکدام از این طبقه بندی به نسبت خاصی موثر هستند . مهمترین سن ثیر گذار سن هیجانی است . این دسته بندی بیشتر به کنترل عواطف واحساسات و هیجانات جنسی مربوط میشد . هر شخص بخشی از سنین یاد شده ممکن است کاستی یا بیشینه داشته شد . که به نسبت داشتن این سنین میتوان تفاوت سنی مناسبش را برای ازدواج تعیین کرد . حال بر سر نظر گرفتن این سنین و دخالت دادن این عامل ازدواج اختلاف هست . برخی اعتقاد دارند بر اساس این سنین ید تفاوت را نظر گرفت و برخی عکس آن موافقند . آنها سن تقویمی را مهمترین عامل تفاوت میدانند .


بیشتر بخوانید:سن ازدواج پسر و معیارهای آن چیست ؟


تفاوت سنی مناسب برای ازدواج از نظر روانشناسی

تفاوت سنی مناسب برای ازدواج ازنظر روانشناسی بین چهار هفت سال عنوان شده است . تفاوت سنی مناسب برای ازدواج از نظر روانشناسی این سن را بدون توجه به انواع سنین تعیین کرده است . تفاوت سنی مناسب برای ازدواج از نظر روانشناسی دخالت دیگر سنین تفاوت خواهد داشت . تفاوت سنی مناسب برای ازدواج از نظر روانشناسی روحیات ، آسیب ها و عقده ها را بررسی میکند . بسیاری از عوامل ازدواج دخالت دارد . دختری که بدون وجود پ بزرگ شده یا پسری که بدون وجود ما بزرگ شده است . این دختر و پسر ممکن است علاوه بر نیاز به همسر محبت والد نیز نیاز داشته شند . یا ممکن است تحت ثیر عقده اودیپ شد . این عوامل انتخاب همسر ثیر مستقیم خواهد داشت . اما بحث اینجاست آیا این عوامل اجازه دخالت دارند ؟ برخورد مناسب این عوامل چیست ؟

مشاوره قبل از ازدواج به راحتی به این سوال پاسخ میدهد . ضمن اینکه شما تست های ازدواج شرکت خواهید کرد . عقده ها و سنین هیجانی ، اجتماعی و هوشی شما سنجیده خواهد شد . اگر دچار عقده اودیپ هستید و یا عقده های دیپر راهنمایی خواهید شد . برخی به جای همسر گزینی بدون آگاهی والد گزینی میکنند . این انتخاب نابجا بعدها ثیر مستقیم و جدی بر روابط زناشویی و خانوادگی خواهد داشت . پسرانی که از محبت ما بی بهره بوده اند تمایل شدید به همسری سن لاتر از خود دارند . این پسران پس از چندین سال احساس نیاز به همسر خواهند داشت . چون کنون کسی زندگی میکردند که جایگزین ما بود نه همسر مناسب . اکنون خانه کسی را دارند که مانند ما دوستش دارند اما یک جای خالی زندگی نمودار شده است .


بیشتر بخوانید:برای انتخاب همسر شایسته به چه ویژگی هایی توجه کنیم ؟


تفاوت سنی مناسب برای ازدواج از نظر اسلام

تفاوت سنی مناسب برای ازدواج از نظر اسلام نیز سن بین دو هفت سال را حالت معمولی یید میکند . ولی هیچ مانعی برای تفاوت زیاد و یا کم تعیین نمیکند . تفاوت سنی مناسب برای ازدواج ازنظر اسلام شاید برای اولین ازدواج بین دو هفت سال تعیین شده اما نیاز مرد و زن مهم است . موقعیت اجتماعی اهمیت دارد . موقعیت پسر و دختر تعیین تفاوت سنی برای ازدواج از نظر اسلام نظر گرفته میشود . موقعیت اقتصادی و مالی مهم است . پس از نظر اسلام محدودیتی برای این تفاوت تعیین نشده اما از معیارهای اسلام برای ازدواج به کفو برمیخوریم . پسر و دختر ید کفو هم شند . البته این هم واجب نیست بلکه معیار است . کفو یا هم کفو بودن شامل تمام سنین مطرح شده میشد . سن سجلی یا تقویمی ید نزدیک به هم شد .

سن هیجانی یعنی از نظر احساسات ، عاطفه و بلوغ لازم است نزدیک به هم شند . یک پسر و دختر از نظر هوش اجتماعی بهتر است هم همسان شند . حرف هم را بفهمند کنار هم اجتماع فعالیت داشته شند یا مانع رشد اجتماعی هم نشند . و تمام این مسائل که آنها را به هم نزدیک میکند . بر ک متقابل می افزاید . تفاهم را بیشتر میکند و میتوان گفت کنار یکدیگر احساس سلامت و امنیت میکنند . این تفاهم و این ک متقابل واقع همان سکینه بودن را پدید می آورد که قرآن به آن اشاره شده است .


بیشتر بخوانید:فلسفه ازدواج چیست ؟


تفاوت سنی مناسب برای ازدواج موفق

تفاوت سنی مناسب برای ازدواج موفق نیز هم طراز بودن را میطلبد . نظر داشته شید پسر و دختری که دوران بلوغ خود را پشت سر گذاشته است . تفریح کرده و حتی جنس مخالف خود معاشرت داشته اند شاید بهتر بتوانند تفاوت سنی بیشتر یا کمتر و یا بزرگتر بودن زن از مرد را بپذیرند . ولی دختر و پسری که زه میخواهند جنس مخالف به عنوان همسر معاشرت کنند فرق میکند . آنها مسلما کسی را میخواهند که تفاوت سنیشان کم شد . وقتی هم معاشقه میکنند هردو طالب شند . نه یکی تشنه و دیگری سیراب . وقتی برای تفریح به کوه یا دامان طبیعت میروند پابه پای هم لا بروند ، بدوند و هیجان داشته شند . اما نظر بگیرید کسانی که مثلا بیست سال تفاوت دارند . یک مرد چهل ساله مانند یک دختر بیست ساله نمیتواند از کوه لا برود .

تفاوت سنی مناسب برای ازدواج موفق همان سن نزدیک به هم است . همان بزرگتر بودن مرد از زن است . نوان همان ق که از مردان شادابتر هستند از نظر ارگانیسم نیز زودتر فرتوت میشوند . مردی که بیست سال دارد یک نوی سی ساله ازدواج میکند . زن پنجاه سالگی یائسه میشود و غدد جنسی از فعالیت ز داشته میشوند . این حالی است که مرد زه چهل ساله شده و عین جذابیت و مردانگی اوست . بر همین اصل اعتقاد بر بزرگتر بودن مرد از زن میشد . مرد و زن هم پا به سن بگذارند . از نظر جسمی و جنسی هم تکامل پیدا کنند و لحظه های زندگی به کام هردو شد . مشاوره خانواده میتواند کمک خوبی برای یافتن این مسئله شد .


بیشتر بخوانید:نحوه ست انتخاب همسر برای یک عمر زندگی


تفاوت سنی مناسب برای ازدواج دختران

تفاوت سنی مناسب برای ازدواج دختران به اندازه ای لازم است که دختر کنار همسرش احساس رضایت کند . بتواند به او به چشم یک تکیه گاه نگاه کند . دختران دوست دارند همسرشان مدیر و مقت شد . تفاوت سنی ید اندازه ای شد که معادله بر هم نخورد . تفاوت سنی مناسب برای ازدواج دختران ید به اندازه ای شد که ناز دختر نیاز پسر همخوانی داشته شد . قهرش همراه ناز و آشتیش عشق شد . تفاوت سنی کم ممکن است همراه ناز کردن دو طرف بوده و منجر به کدورت شود . برخی دختران اعتقاد دارند مردان سن لا بهتر هستند . اعتقادشان براینست که مرد مسنتر هم تمکن مالی بیشتری دارد و هم ق دختر را بیشتر و بهتر میداند . این ازدواج ها چون مصلحتی است برای دختر همیشه حسرت هم صحبتی یک پسر جوان قی میماند .

مشاوره ازدواج همیشه راه گشاست . مشاوره خانواده و روانشناسی شما ده قدم جلوتر را خواهید دید . ممکن است شما سال ها بعد به نیجی برسید که دیر شد . کسانی که مشاوره میگیرند کمتر برایشان دیر میشود .


بیشتر بخوانید:ویژگی های مرد خوب برای ازدواج از نظر زنان


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره تلفنی قبل از ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : What Is the Ideal Age Difference for a Happy Marriage? | …

تفاوت سنی مناسب برای ازدواج

9099072025


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۰۲:۵۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)