مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

بهترین سن برای ازدواج موفق چیست؟

۵٫۰
۰۱

بهترین سن ازدواج به لحاظ عددی هر دوره زمانی فرق میکند . گذشته دختر و پسر سنین خیلی کم ازدواج می کردند . بهترین سن برای ازدواج بین ۱۲ ۱۶ سال دختر ها بود و برای پسر ها ۱۹ ۲۳ سال بعد از آن برای ازدواج خیلی دیر بود . اما به مرور این ملاک سنی افزایش یافت و امروزه مشاوره ازدواج بهترین سن ازدواج را دختر ها ۲۲ ۲۷ سال و پسر ها ۲۷ ۳۵ سال میداند . اما سن فقط یک عدد است ، بلوغ فکری و جسمی اثر مهمی داشتن یک ازدواج موفق دارد . مشاوره قبل از ازدواج بررسی میشود که دختر و پسر به لحاظ شخصیتی و عقلی به بلوغ کافی رسیده اند یا نه . آماده پذیرش مسئولیتهای زندگی هستند یا خیر .

بهترین سن برای ازدواج موفق

بهترین سن ازدواج موفق از نظر مشاوره خانواده زمانیست که فرد آمادگی کامل برای پذیرش حضور فردی دیگر را زندگی خود داشته شد . توانایی اداره زندگی به لحاظ اخلاقی ، داشتن کار مناسب آمد کافی ، توانایی تهیه مسکن مناسب تضمین کننده بهترین سن برای ازدواج موفق است . مشاوره قبل از ازدواج مشخص میشود فرد از لحاظ عقلی هم به بلوغ کافی رسیده است یا خیر . از نظر مشاوره ازدواج ممکن است فرد به لحاظ سنی بهترین سن ازدواج موفق را داشته شد اما اصلا به لحاظ رشد و رسش روحی آمادگی ازدواج را نداشته شد . مشاوره خانواده ثیر زیادی شناخت دختر و پسر قبل از ازدواج دارد . بهترین سن ازدواج وقتیست که فرد احساس کند توانایی حل مسئله و قت تصمیم گیری مستقل را دارد.

بهترین سن برای ازدواج از نظر روانشناسان

بهترین سن برای ازدواج از نظر روانشناسان زمانیست که فرد توانایی قبول مسئولیت زندگی زناشویی را داشته شد . سن ازدواج شاید مسئله مهمی شد اما دقیقا همه افراد یک سن به بلوغ روانی نمیرسند . بهترین سن برای ازدواج از نظر روانشناسان یعنی زمانیکه فرد میتواند یک زندگی را اداره کند . مشاوره خانواده معتقد است بعضی افراد بخاطر شرایط تربیتی و خانوادگی مناسب سنشان رفر نمی کنند و توجه به سنشان از لحاظ شخصیتی رشد کافی را ندارند . بهترین سن برای ازدواج موفق وقتیست که اگر فرد دچار اشته شد اشتهش را بپذیرد نه اینکه از مسئولیت شانه خالی کند . بهترین سن ازدواج از نظر مشاوره قبل از ازدواج زمانیست که دختر و پسر توانایی برقراری تعادل بین خانواده خود و خانواده همسرشرا داشته شد .

بهترین سن برای ازدواج از نظر کارشناسان

بهترین سن برای ازدواج از نظر کارشناسان زمانیست که دختر و پسر می دانند از زندگی چه میخواهند . هدف و انگیزه کافی برای تشکیل زندگی را دارند . ملاک های مشخصی برای انتخاب دارند . بهترین سن ازدواج را فقط عدد سن مشخص نمیکند بلکه داشتن زمینه ازدواج هم ثیر زیادی زمان ازدواج دارد . بهترین سن برای ازدواج موفق زمانیست که فرد به بلوغ اجتماعی رسیده شد . بلوغ اجتماعی توانایی برقراری ارتط دیگران را مشخص میکند . بهترین سن ازدواج از نظر کارشناسان وقتیست که فرد میتواند انتظارات همسرش را برآورده کند . توجه به خواسته های همسر ، تحمل و برری ، هنر عشق ورزیدن ، مهارت های ارتطی ، وفاداری و سلامت روان همگی جز توانایی هایی هست که زمان ست ازدواج را مشخص می کند .

بهترین سن برای ازدواج از دیدگاه اسلام

بهترین سن برای ازدواج از دیدگاه اسلام زمانیست که دختر و پسر به بلوغ رسیده اند . بلوغ قرآن به معنای توانایی فرزند آوری است . نقلی از پیامبر آمده است دختران کره خود را زمان رسیدن به بلوغ شوهر دهید که دچار انحراف نشوند . بهترین سن ازدواج از دیدگاه اسلام زمانیست که دختر و پسر توانایی مصلحت اندیشی دارند . بهترین سن ازدواج موفق زمانیست که دو جوان به پختگی و تجربه ای رسیدند که توانایی تربیت فرزند را دارند . اگرچه اسلام بر سن پایین کید شده اما این موضوع هم مطرح شده که سن کم زوجین بی تجربه هستند و توانایی تصمیم گیری و حل مشکل را ندارند . بهترین سن برای ازدواج از نظر روانشناسان زمانیست که دختر و پسر توانایی پذیرش تعهدات ازدواج را دارند .

بلوغ عاطفی از نظر روانشناسان

بلوغ عاطفی یعنی توانایی محبت کردن و عشق ورزیدن . کسی که توانایی دوست داشتن و دوست داشته شدن را ندارد شرایط بهترین سن ازدواج قرار ندارد . مشاوره ازدواج کید دارد کسی که نمیتواند عشق خود را ابراز کند به بلوغ عاطفی نرسیده است . فردی که به بلوغ عاطفی نرسیده است همیشه وابسته به نظر دیگران است و این فرد بهترین سن ازدواج از نظر روانشناسان قرار ندارد . افرادی که همیشه دیگران را مسئول اشتهات خود معرفی می کنند و عزت نفس کمی دارند بهترین سن برای ازدواج موفق قرار ندارند . بهترین سن برای ازدواج از نظر کارشناسان زمانی است که فرد بتواند بهترین تصمیم برای رسیدن به هدفش را بگیرد بدون اینکه احساساتی شود . کنترل احساس و تصمیم گیری از روی عقل و منطق از نشانه های بلوغ عاطفی است .

ثیر بلوغ شخصیتی بر آمادگی ازدواج

به بلوغ شخصیتی رسیدن یعنی از بی هدفی دور بودن یعنی کسی که برای انجام کارهایش احتیاج به انگیزه بیرونی ندارد . بهترین سن برای ازدواج از نظر کارشناسان زمانیست که فرد به بلوغ شخصیتی رسیده شد . مشاوره قبل ازازدواج برای بررسی بلوغ شخصیتی و آمادگی ازدواج فرد است . وقتی فردی به مشاوره ازدواج مراجعه می کند و می گوید نمی دانم از ازدواج چه می خواهم . حتی اگر ۲۵ سال یا ۳۵ سال سن داشته شد یعنی فرد شرایط بهترین سن ازدواج موفق قرار ندارد . فردی که به بلوغ شخصیتی نرسیده اگر ازدواج کند حتما روزی ازدواجش شکست روبرو خواهد شد . فردی که از حل کردن مشکلات سطحی و جدی زندگی عاجز مانده کسی است به بلوغ شخصیتی نرسیده و به هیچ وجه آمادگی ازدواج را ندارد .

ویژگی های اخلاقی که ازدواج را شکست روبرو می کند

بهترین سن برای ازدواج از دیدگاه اسلام زمانی است که فرد از لحاظ اخلاقی خوش خلق و مردم دار و از کبر و غرور بدور شد . مشاوره خانواده معتقد است ، منیت هر سنی بر ازدواج موفق اثر می گذارد و نشان دهنده این است که فرد بهترین سن برای ازدواج را ندارد . بهترین سن ازدواج از نظر کارشناسان وقتی است که فرد به لحاظ اخلاقی شکننده و حساس نشد و توانایی برخورد مشکلات زندگی مشترک را داشته شد. کسی که طول زندگی از کوچکترین پیش آمدی دچار استرس و اضطراب میشود نمیتواند گزینه مناسبی برای ازدواج شد . وقتی دیگران مدام به کسی برای انجام کار ها تذکر بدهند یعنی فرد وظیفه شناس نیست . وظیفه شناسی از خصوصیاتی است که نشان میدهد فرد بهترین سن برای ازدواج موفق را دارد .

بهترین سن ازدواج دختر و پسر

بهترین سن برای ازدواج دختر و پسر به لحاظ ویژگی سنی و شخصیتی متفاوت است و نمی توان برای همه یک سن را نظر گرفت . اما آنچه مشخص است بهترین سن برای ازدواج پسران زمانیست که یک حداقل هایی برای شروع زندگی داشته شند . سرزی رفتن برای پسر ها جز شرایطیست که ید پشت سر گذاشته شد . کار و آمد و پس اندازی که توانایی شروع زندگی مشترک را داشته شد . بهترین سن ازدواج دختران زمانیست که دختر آمادگی کافی برای پذیرش مسئولیت خانه داشته شد . بهترین سن ازدواج از دیدگاه اسلام دختران زمانیست که دختر قابلیت رداری دارد و برای مسئولیت مای حاضر است . دخترهایی که خارج از خانه هم کار می کنند ید قابلیت های بیشتری برای داشتن یک ازدواج موفق داشته شند .

فاکتورهای ازدواج موفق

سن فاکتور مهمی موفقیت ازدواج است ، بهترین سن برای ازدواج موفق زمانیست که دخترو پسر به خود شناسی کامل رسیده شند . توانایی ک متقابل ، گذشت و صبوری از فاکتورهای مهم ازدواج موفق از نظر مشاوره خانواده است . داشتن توانایی حل مسئله و مسئولیت پذیری ، دوری از تک روی و مشارکت مشورت از نشانه های بهترین سن برای ازدواج از نظر کارشناسان است . احترام گذاشتن و حفظ حرمت توجه به خواسته های همسر و جلوگیری از یکنواخت شدن زندگی ، گوش دادن توجه به حرف های همسر از جمله فاکتورهای داشتن یک ازدواج موفق است . موفقیت ازدواج را دانسته ها تضمین می کند ، کسی که قصد ازدواج دارد مشورت مشاوره ازدواج می تواند آگاهی های خود را افزایش دهد و موفقیت ازدواج خود را تضمین کند .

رابطه بلوغ فکری و ازدواج موفق

بهترین سن برای ازدواج از نظر روانشناسان زمانیست که فرد به بلوغ فکری رسیده شد . فردی که توانایی برقراری تعادل بین آنچه که هست و آنچه که دوست دارد شد را دارد به بلوغ فکری رسیده است . کسی که به بلوغ فکری نرسیده زندگی مشترک هم نمیتواند شرایط حساس تعادل برقرار کند . بلوغ فکری یعنی فرد بین احساس و عقلش تعادل برقرار می کند . بهترین سن ازدواج از نظر کارشناسان وقتیست که فرد کنترل احساس خود را داشته شد و از روی احساس عمل نکند . فردی که شبزده تصمیم میگیرد و نسنجیده عمل میکند به بلوغ فکری نرسیده و نمیتواند ازدواج موفقی داشته شد . سنجیدن یک مشکل و حل کردن آن حاصل بلوغ فکریست و اگر کسی به چنین توانایی رسیده شد بهترین سن برای ازدواج قرار دارد .

مهارت های زندگی موفق

بهترین سن برای ازدواج از نظر روانشناسان زمانیست که فرد برای حفظ زندگی زناشویی مهارت کافی را داشته شد . مهارت هایی که آن بتواند مواقع لزوم پیوند عاطفی زندگیش را محکمتر کند . ازدواج موفق همیشه به راحتی بوجود نمی آید و لازم است زن و شوهر فداکاری و از خود گذشتگی داشته شند . بهترین سن ازدواج موفق وقتیست که فرد بتواند از مهارت هایش بخوبی استفاده کند . فردی که میداند چطور همسرش را خوشحال کند . همسری که میداند چه زمانی همسرش را کادو غافلگیر کند و یا محیای سفر شوند همسرش خوشحال شود اینها نشانه داشتن مهارت های زندگیست . خوشبختی و ازدواج موفق فاکتورهای زیادی دارد اما مهارت استفاده از آن فاکتور ها هم لازم است . ابراز علاقه و نشان دادن دوست داشتن از مهارت هایی است که بسیار زندگی کار گشاست .

سوالات متداول

بهترین سن برای ازدواج چیست ؟

بهترین سن برای ازدواج دختر ها از ۲۳ ۲۷ سال است و برای پسرها ۲۷ ۳۵ سال است . زمانیکه به بلوغ عقلی و عاطفی رسیده شند و توانایی تصمیم گیری داشته شند .

برای یک ازدواج موفق آیا بهترین سن وجود دارد ؟

برای داشتن ازدواج موفق هیچ سن خاصی وجود ندارد . ازدواج موفق بستگی به آمادگی و تربیت شخصیتی فرد دارد . داشتن مهارت های زندگی ، کار مناسب و سرمایه ای برای شروع زندگی سن ازدواجرا تعیین می کند .

از نظر اسلام بهترین سن ازدواج چه سنی است ؟

بهترین سن ازدواج ازدیدگاه اسلام زمانیست که دختر و پسر به مصلحت خود آگاه هستند . بهترین سن زمانیست که دختر و پسر به لحاظ جنسی توانایی فرزند آوری را دارد و می توانند فرزند سالمی تربیت کنند .

از نظر روانشناسان بهترین سن ازدواج چه سنی است ؟

از نظر روانشناسان وقتی که دختر و پسر وظایفی که خانه عهده دار هستند به ستی انجام می دهند و خودشان تمایل به ازدواج دارند بهترین سن ازدواج است . یعنی دختر و پسر معنای تعهد داشتن را میدانند .

بهترین سن برای ازدواج آیا فاکتوری مهم برای موفقیت زندگی است ؟

بله ، زیرا ازدواج سن کم یعنی اوج خامی و بی تجربگی است و احتمال شکست ازدواج افزایش می یابد . سن لا هم احتمال عدم موفقیت زیاد است زیرا از یک سنی به بعد دیگر شور و هیجان و حوصله ای برای تشکیل زندگی وجود ندارد .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه مشاوره آنلاین قبل از ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : Best Age to Get Married: What Math Tells Us

بهترین سن برای ازدواج موفق چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۴۸:۳۱ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)